Taxi Jobe  thumbnail

Taxi Jobe

Published Oct 02, 23
7 min read

Taxi Berlijn

De schattingen over de omvang van dit fenomeen variëren tussen de 0,4 en 12 procent van de beroepsbevolking (Dhondt et al. bolderman taxi., 2017; Ter Weel et al., 2018; Pesole et al., 2018), afhankelijk van een smalle of brede definitie van platformarbeid, waarbij de mate waarin de werker via een internetplatform aan zijn opdrachten komt een belangrijk inclusiecriterium vormt

Ook zouden digitale platformen naar verwachting weinig werkzekerheid en weinig bescherming bieden (Frenken et al., 2017; Houwerzijl, 2017; Van Slooten, 2017). Er zijn echter maar weinig empirische data die dergelijke claims onderbouwen (Florisson en Mandl, 2018). taxi zaandam. In dit artikel richten wij ons op platform-zzp ers: dat zijn zelfstandige ondernemers zonder personeel die onder andere digitale platformen gebruiken om werk binnen te halen

Degenen die platformwerk als bijbaan verrichten, bijvoorbeeld door maaltijden te bezorgen, zitten daar dus niet bij. Wat kenmerkt de specifieke categorie zzp ers die winstaangifte doet en die gebruik maakt van digitale platformen? METHODE EN ANALYSE In Nederland is 69 procent van de platformwerkers werknemer, en is 10 procent zelfstandige (Huws et al., 2017).

In 2016 maakten zelfstandig ondernemers zonder personeel 64 procent uit van alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zzp er (taxi lemmer). De overige zzp ers zijn directeuren-grootaandeelhouders en personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten, maar niet in een eigen bedrijf of praktijk (Van der Torre et al., 2018)561), die voornamelijk hun eigen arbeid of diensten inzetten. Er is een weging toegepast om de respons representatief te maken. Alle zzp ers die aangeven dat ze onder andere digitale platformen gebruiken om werk binnen te halen, beschouwen wij in dit onderzoek als platform-zzp ers. Scores van platform-zzp ers op de verschillende variabelen zijn door middel van de Pearson χ²-test vergeleken met de scores van niet-platform-zzp ers.

Taxi ChersonissosWervingskanalen Het digitale platform is als wervingskanaal nog niet populair onder de totale categorie van zzp ers; slechts 5,2 procent maakt hiervan gebruik (figuur 1). De meeste zzp ers verkrijgen hun werk nog steeds via hun directe netwerk en de klanten die ze al hadden. taxi ridderkerk. Gemiddeld hebben zzp ers die gebruikmaken van platformen vijf klanten per jaar

Wat betreft beroepssegment zijn de platform-zzp ers significant vaker werkzaam als ICT-specialist (figuur 2). Op de overige getoonde beroepssegmenten verschillen zij niet significant. Platform-zzp ers werken significant vaker op het hoogste beroepsniveau, met taken als het oplossen van ingewikkelde problemen en het nemen van beslissingen (tabel 1). Ze oefenen aan de andere kant significant minder vaak taken op beroepsniveau 2 uit, zoals het bedienen van machines en elektronische apparaten.

Wat betreft motivatie voor het zelfstandig ondernemerschap geeft de categorie negatieve en positieve redenen: ze geven vaker aan dat ze geen baan als werknemer konden vinden en vaker dat ze zijn ontslagen. taxi centrale breda. Tegelijkertijd wordt de categorie vaker gekenmerkt door zzp ers die altijd al als zzp er wilden gaan werken, meer vrijheid wilden en als zzp er meer konden verdienen

We hebben een rangorde toegepast wat betreft de hoogte van het inkomen, waarbij 1 het laagste inkomen in de steekproef is en 100 het hoogste. De gemiddelde score van beide categorieën is 60,8 - taxi nl. Net als niet-platform-zzp ers blijkt meer dan 75 procent van de platform-zzp ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en is ongeveer een derde aangesloten bij een pensioenfonds

Een ander element van arbeidsmarktzekerheid betreft inzetbaarheid (valys taxi aanvragen). De platform-zzp ers hebben significant vaker de afgelopen twee jaar een cursus voor werk gevolgd en lijken iets vaker overgekwalificeerd te zijn voor het werk dat zij doen, aangezien ze zeggen meer kennis en vaardigheden te hebben dan voor het werk van hen verwacht wordt

Taxi Woorden

Maar qua werk op afwijkende tijden zien we wel kleine verschillen: ze geven significant vaker aan ook wel in de nacht te werken en in het weekend - taxi nijverdal. We hebben geen significante verschillen gevonden in de mate van autonomie, dat wil zeggen de mate waarin platformwerkers zelf kunnen beslissen hoe en wanneer het werk uit te voeren

We hebben tevens geen significante verschillen gevonden in hoeveel inspanning het werk vergt (erg snel, veel of hard moeten werken). Hierop scoren beide categorieën niet opvallend hoog. Ook zien we geen verschil in de mate van gevarieerd werk, en scoren beide categorieën daarop vrij hoog. yellow taxi. CONCLUSIE EN DISCUSSIE Met dit onderzoek kunnen we eerdere onderzoeken bevestigen waaruit blijkt dat de omvang van platformarbeid nog beperkt is

Tegelijkertijd lijkt er binnen de categorie platformzzp ers een categorie te zijn die een minder goede positie heeft op de arbeidsmarkt - taxi rotterdam centraal. Dit zijn degenen die zzp er zijn geworden omdat ze geen baan konden vinden of ontslagen zijn, en wellicht werk onder hun niveau doen (meer kennis en vaardigheden hebben dan nodig is voor het werk)

Dat is wellicht de reden dat deze categorie meer verschillende kanalen gebruikt om opdrachten te werven. In een vervolgstudie zou men nader kunnen onderzoeken of er, binnen de categorie platform-zzp ers, verschillende categorieën te onderscheiden zijn qua arbeidsmarktpositie. Op basis van de analyseresultaten kan er worden gesteld dat platform-zzp ers, net als zzp ers in het algemeen, wat betreft autonomie, werkinspanning en gevarieerd werk vrij goede arbeidsomstandigheden lijken te hebben.

Hoewel ze per week niet meer uren werken, werken ze vaker in de nacht en het weekend (taxi centrale utrecht). Dat kan zijn omdat het platformwerk meer vrijheid biedt om de werktijden zelf in te delen, maar dat blijkt niet uit de mate van autonomie. Het risico van altijd aan staan, dat in het maatschappelijke debat wordt genoemd, zou hierop van toepassing kunnen zijn

Taxi Diever

Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2017(2), Torre, W. van der, H.J. Dirven en H. van de Ven (2018) Zzp ers en werknemers: ongelijkheid in kwaliteit van werk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(2), Weel, B. ter, S. van der Werff, H. Bennaars et al (airport taxi transfers). (2018) De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland

Op welke manier kan de arbeidskwaliteit van platformwerkers worden verbeterd? inkomen verdienen - taxi airport istanbul. Daarnaast bestaat er een grote groep die niet in staat is om met dit werk een normaal inkomen te verwerven. Om kosten te beperken, willen steeds meer platformen alleen werken met zelfstandige ondernemers, waardoor de ondernemersrisico s bij de werkers worden neergelegdIn Europa is dat gespecificeerd onder de noemer goed werk. Bij goed werk heeft een werknemer bijvoorbeeld leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, en ook zeggenschap over de eigen arbeidstijden. engelse taxi. Ook kan de werknemer zelfstandig beslissingen nemen binnen zijn taakomschrijving ( in het werk ) dan gaat het bijvoorbeeld over het tempo en de wijze van taakuitvoering

Door het werk op deze manier te organiseren, wordt er voorkomen dat werk eentonig, saai en schadelijk is voor de gezondheid van werknemers. PLATFORMWERK LANGS DE MEETLAT Als we platformwerk langs de meetlat leggen van de genoemde criteria, wat zien we dan? Digitale platformen zijn 24 uur per dag bereikbaar, en het verdienmodel is gebaseerd op kleine marges en een groot volume.

Platformen bieden nauwelijks leermogelijkheden, en verder is er slechts beperkt zeggenschap over arbeidstijden en over de uitvoering van werkzaamheden. Het platform meet voortdurend de prestaties van de werkers. Bovendien schept dit het risico van onveilige en éénzijdige arbeidsomstandigheden. taxi franeker. Maaltijdbezorgers werken bijvoorbeeld vaak op onveilige tijdstippen, in onveilige buurten en bij slechte of risicovolle weersomstandigheden

Taxi Valys

Het opsplitsen van werk in kleine deeltaken is in strijd met de criteria voor goed werk, en in strijd met artikel 3d van de Arbowet over het vermijden van monotone en tempogebonden arbeid - taxi horst. Algoritmen sturen de platformwerkers aan, de app fungeert als baas, zoals het geval is bij de taxi-app van Uber

Algoritmen zijn niet transparant, waardoor het onduidelijk is op welke manier tarieven en werktijden worden bepaald. We sluiten niet uit dat de werking van het algoritme gericht is op het vaststellen van een zo laag mogelijk tarief voor de werkers - taxi brabant. Het gevolg van deze slechte arbeidskwaliteit is het risico van vervreemding in plaats van betrokkenheid

Werkers hebben bij hun arbeid voor platformen beperkte zeggenschap over het werk. Platformwerkers kunnen zich nauwelijks organiseren noch collectief onderhandelen, en zijn zodoende eigenlijk niet in staat om tegenwicht te bieden aan de platformen - taxi volendam. De sociale zekerheid is niet voldoende aangepast aan deze nieuwe situatie (taxi in amsterdam). Een veelgehoord argument van de platformen is dat platformwerkers flexibiliteit willen en dat het platform dit biedt

Latest Posts

Luchthavenvervoer Maldegem

Published May 25, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Geraardsbergen

Published May 23, 24
7 min read

Luchthavenvervoer - Den Haag

Published May 08, 24
7 min read